#จังหวัดตาก ททท.สำนักงานตากผนึกเครือข่ายท่องเที่ยวเดินหน้าใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเร่งเครื่องเดินหน้าเศรษฐกิจจังหวัดตาก#

0
27

#จังหวัดตาก ผนึกเครือข่ายท่องเที่ยวเดินหน้าใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเร่งเครื่องเดินหน้าเศรษฐกิจจังหวัดตาก#

วันนี้ (26/9/65) จังหวัดตากนำโดย นายสวนิต สุริยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงาน ผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดตาก ร่วมแถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ณ ร้านอาหารช่อม่วง อ.แม่สอด จ.ตาก

นายนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กิจกรรมแถลงทิศทางการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้มาร่วมกันนำเสนอพร้อมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ชะงักงัน และเพื่อเป็นการพลิฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง จึงเห็นว่าภาคส่วนการท่องเที่ยวหลักได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และร่วมกันทำให้จังหวัดตากของเรากลับมาเดินหน้าอย่างมั่นคงอีกครั้ง
โดยทางจังหวัดมีแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลผ่านนโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG Model ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกแนวคิด BCG ในทุกมิติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตาก สินค้า GI การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเลือกใช้วัตถุดิบและทรัพยากรในพื้นที่เป็นหลัก การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโคกหนองนาโมเดล นอกจากนี้ ในมิติการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism ที่จะได้นำเสนอการส่งมอบคุณค่าจากการท่องเที่ยวคืนสู่พื้นที่ ผ่านกิจกรรม CSR ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเหลือและคืนคุณค่าสู่พื้นที่ ท้ายสุดขอฝากสื่อจังหวัดตากร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้เดินทางเข้ามายังจังหวัด เพื่อช่วยกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมชาย ไตรทิพชาติกุล นายอำเภอแม่สอด ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวในพื้นที่แม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษตากไว้ว่า ควรนำจุดแข็งของพื้นที่มาพัฒนาร่วมกับพฤติกรรมความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว man-made ใหม่ ๆ การเปิดพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ การเดินทางข้ามแดนที่สะดวก จะเป็นจุดเสริมข้อได้เปรียบทางการท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากให้น่าสนใจมากขึ้น

นายประะเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นำเสนอการท่องเที่ยวที่สอกแทรก Happy Model เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มศักยภาพที่พร้อมมองหาการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ร่วมกับโอกาสในการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วงเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวต่อไป

นางฐิติพร กาสมสัน ประธานสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก อีกหนึ่งภาคีการท่องเที่ยวหลักที่เป็นกำลังหลักเสริมทัพกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้วยทิศทางส่งเสริมการนำผู้ประกอบการร่วมงานส่งเสริมการขายที่มีศักยภาพ การจัดงานอีเว้นที่สอดรับกับจุดแข็งของพื้นที่อย่างงานกีฬากลางแจ้ง งานวิ่งมาราธอนสามอำเภอชายแดน รวมไปถึงการมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพื่องช่องทางและโอกาสในการขายมากขึ้น

นายพนา แก้วพรมเจริญ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก มุ่งส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายอาทิ มทร.ล้านนาตาก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก และกรมการท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเองได้และให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานตาก กล่าวถึงภาระกิจหลักในมิติด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. จะดำเนินการในปี 2566 เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ส่งเสิมการท่องเที่ยวเมืองรองตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในโครงการ “ตากเที่ยวได้ให้ด้วย” ด้วยแนวคิด สุขง่าย ไ จากการให้ ที่มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับกิจกรรม csr ไปยังนักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมส่งมอบคุณค่าจากการท่องเที่ยวคื่นสู่ท้องถิ่น 2.กระตุ้นความถี่การเดินทางเข้าพื้นที่ในโครงการ “Gud2Go2TAK” Experience the TAKperience ที่จะชักชวนนักท่องเที่ยววัยทำงานให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวจังหวัดตากผ่านกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ตอบโจทย์ความต้องการแสวงหาธรรมชาติในกิจกรรมตามควรสนใจ เช่น วิ่งเทรล ตากไตรกีฬา แคมป์ปิ้ง เดินป่า เป็นต้น และ 3. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดาเและช่วงกรีนซีซั่นเพื่อกระจายช่วยเวลาในการท่องเที่ยว ในโครงการ “ตากวันธรรมดา เที่ยวได้ไม่ธรรมดา” โดยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมนำเสนอสิทธิพิเศษของการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมร่วมกับแนวคิด Happy Model