“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ สป.มท.!!

0
10

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ สป.มท.!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกันยายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 10 คน

สำหรับการประชุมผ่านระบบข้างต้นมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เบื้องต้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอบคุณพี่ ๆ ข้าราชการที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจจนเกษียณอายุราชการ จากนั้นก็ได้วางแนวทางการปฏิบัติภารกิจ อาทิ การกำชับให้หน่วยงานติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง การขอรับสนับสนุนงบกลาง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น จากนั้นเป็นการแจ้งข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก /กอง ตามลำดับ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดรับกับภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”