นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยการคาดการณ์ในอนาคต( Foresight ) ของ MQDC

0
14

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยการคาดการณ์ในอนาคต( Foresight ) ของ MQDC

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสถาเทศบาลฯ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลฯ ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยการคาดการณ์ในอนาคต( Foresight ) ณ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC)

โดยการคาดการณ์อนาคต (Foresight) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์และสร้างภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาวในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และในประเด็นสำคัญ (Key Agendas) เช่น อนาคตของสังคมผู้สูงอายุ อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ อนาคตของอุตสาหกรรม อนาคตของการศึกษา และอนาคตของการจ้างงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล จากการคาดการณ์ในอนาคต เพื่อพัฒนาต่อยอด หรือป้องกันเหตุร้ายแรง จากภัยพิบัติ ซึ่งเกิดจากสภาวะโลกร้อน ทั้งอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว เพื่อหาทางแก้ไขตั้งแต่ ปัจจุบัน เพื่อปกป้องอนาคต