นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคี รับมอบเกียรติบัตร ชนะเลิศ สถานศึกษาที่มีรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)ระดับดีเด่น เกียรติบัตร ระดับดีเด่น ในการประกวด best practice

0
16

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21
ประจำปีการศึกษา2565
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่2/2565
#ผลงานของทีมงานคุณภาพโรงเรียนศิริราษยอดเยี่ยมมาก”