#จังหวัดอุตรดิตถ์จัดรวมพลคนคุณธรรมยกย่องคนดีศรีอุตรดิตถ์#

0
6

#จังหวัดอุตรดิตถ์จัดรวมพลคนคุณธรรมยกย่องคนดีศรีอุตรดิตถ์#

​​วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และคนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” รวมทั้งสื่อมวลชนคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบความดี เป็นการเสริมสร้างพลังในการทำความดี และขยายการทำความดีเพิ่มขึ้น
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ รวมพลคนคุณธรรมและการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างคนดี สังคมดี

​​ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร ลานธรรม
ลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศิลปินร่วมสมัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และการยกย่อง
เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สื่อมวลชนคุณธรรม
ที่ได้นำคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมและขยายผลต้นแบบในการทำความดีให้มีความหลากหลาย และเพิ่มจำนวนขึ้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน