นิพนธ์ ประชุมทบทวนร่างพรบ.เข้าชื่อถอดถอนฯหลังเสนอกรรมาธิการตัดมาตรา6(2) และมาตราที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด

0
9

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนมาตราต่างๆที่ร่างแก้ไขและตัดมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา6(2) ที่กำหนดให้มีการเข้าชื่อเพื่อสอบสวนฯออกทั้งหมดตามที่ประธานเสนอ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาได้ตรวจสอบรายงานและความถูกต้องก่อนส่งให้สภาผู้แทนฯพิจารณาในวาระ2-3ต่อไป