ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก.เปิดงาน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีณ กาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

0
11

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา17.00น.
สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ กาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดย.มี นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โครงการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามแผนการ
ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ในวันนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สำหรับการลงทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี และส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล และแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรี
และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม อีกทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.2563 – 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริมช่องทาง
การตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงิน

ประเภทเงินทุนหมุนเวียนปี 2563 – 2564 จำนวน 20กลุ่มต่อครั้ง กำหนดดำเนินการ
จำนวน 6ครั้ง ๆ ละ 1วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1วันที่ 26สิงหาคม2565 ณ . กาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ครั้งที่ 2-4วันที่ 29-31 สิงหาคม 2565ณ.บริเวณลานกิจกรรม
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ครั้งที่ 5วันที่ 2 กันยายน 2565ณ. กาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ครั้งที่ 6๖วันที่ 9 กันยายน 2565ณ .กาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565