#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์#

0
3

#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์#

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม The Moon โรงแรม 42C เดอะ ชิค โฮเต็ล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพื่อระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่กำหนดของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และจังหวัดนครสวรรค์
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ