“ผู้ว่า ฯ สงขลารับฟังปัญหาการก่อสร้างโครงการ อควาเรียมหอยสังข์จากภาคประชาชน !!

0
15

“ผู้ว่า ฯ สงขลารับฟังปัญหาการก่อสร้างโครงการ อควาเรียมหอยสังข์จากภาคประชาชน !!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือจาก นายปรีชา สุขเกษม ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองสงขลา พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน รวม 10 คน ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

สำหรับข้อเสนอของเครือข่ายพลเมืองสงขลา อาทิ ขอให้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างให้เปิดดำเนินการได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างที่เริ่มต้นไว้ สั่งการให้รฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเร่งรัดประสานให้หน่วยงานรับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”