#จังหวัดสุโขทัย เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย#

0
10

#จังหวัดสุโขทัย #เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย#

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย” จัดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ซึ่งนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ทั้งสินค้าด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานต่างๆ ทั้งในส่วนของมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยได้มีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวมแล้วมากกว่า 2,000 ราย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ แต่เนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร บางรายยังประสบปัญหาด้านการตลาด ผลิตแล้วไม่มีแหล่งจำหน่าย หรือบางช่วงเวลาเกิดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด มีราคาตกต่ำ ประกอบกับการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุโขทัยและคณะทำงานกำกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ส่งเสริมและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อจัดตั้งแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย รวมถึงสินค้า OTOP และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ในชื่อ “ตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย” เปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอำเภอเมืองสุโขทัยให้จัด ณ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัยให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้บริโภคได้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และสินค้า OTOP เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ขนมไทย/ขนมพื้นบ้าน เครื่องจักสาน งานหัตถกรรมฝีมือที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรหรือสมาชิกผู้ขายในตลาด สามารถบริหารจัดการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้ด้วยตนเอง มีเกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้ร่วมจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย ประกอบด้วย สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน จำนวน 18 ราย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าพื้นถิ่น/สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดสุโขทัย จำนวน 14 ราย

*******************

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939