ตราด/ อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ทั้งหมด 3 ตําบล จํานวน 300 คน ประจําปีงบประมาณ พศ.2562

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ของอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 300 คน ทั้ง 3 ตําบล ตําบลคลองใหญ่ 135 คน ตําบลไม้รูด 90 คน และตําบลหาดเล็ก จํานวน 75 คน จากทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ตราด/เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายนรินทร์ รัตนะเรือง ปลัดอําเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานี้ตํารวจภูธรคลองใหญ่ สถานนี้ตํารวจภูธรไม้รูด กํานั้น ผู้ใหญ่บ้าน ชุดปฎิบัติการที่ 21 และ 22 จ.ตราด พร้อมด้วยทีมวิทยากรและครูฝึกจากชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด และ สภ.ไม้รูด เข้าร่วมเปิด โดยการอบรมจะมีขึ้นเป็นเวลา 2 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทํิภาพของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบ สร้างความเข้าใจและตระในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้ฝึกฝนภาคสนาม เรียนรู้การปฎิบัติหน้าที่ อํานาจในการจับกุม การตรวจบุคคล ยานพาหนะ ยุทธวิธีการจับกุม การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย การมั่วสมุยาเสพติด และการใช้อาวุธปืน วิทยุสื่อสารและอื่นๆเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และชุดปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุจริง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนําไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก