พิษณุโลก พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
“ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 หัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหา วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายเจ้าภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น ที่เห็นเป็นรูปประธรรมชัดเจน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนเปิดโอกาสมีการพบปะกับหน่วยงานภาคธุรกิจการค้าภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานเอกชนเป็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และเพื่อนำผลงานวิจัยนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพมาเผยแพร่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปซึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีผลงานเข้าร่วม นำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาพโปสเตอร์จำนวนทั้งสิ้น 193 ผลงาน แต่งเป็นภาพบรรยายจำนวน 88 ผลงานและภาพโปสเตอร์จำนวน 105 ผลงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จัดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าว