“คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานะการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ให้ ผบ.ตร.ขอกำลังเสริมจาก 3 เหล่าทัพได้!!

0
8

“คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานะการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ให้ ผบ.ตร.ขอกำลังเสริมจาก 3 เหล่าทัพได้!!

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 7/2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 13) ระบุข้อความระบุว่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สามารถประสานร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติม จากกองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (บก.ศปม.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศปม.ทบ.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ (ศปม.ทร.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพอากาศ(ศปม.ทอ.) ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ลงชื่อ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสงูสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานะการณ์ฉุกเฉินเฉินด้านความมั่นคง “ประกาศคำสั่งดังกล่าวระบุ”