หนองคาย – ทสจ.หนองคาย ให้ความรู้เรื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนโรงเรียนวรลาโภอนุสรณ์ หวังสร้างเครือข่ายตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ

วันที่ 14 มี.ค. 62 ที่โรงเรียนวรลาโภอนุสรณ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยทีมวิทยากร ร่วมอบรมให้ความรู้นักเรียน จำนวน 100 คน ด้านการอนุรักษ์และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) โดยมี นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ

นายนพพร ตั้งจิตต์งาม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ในจังหวัดหนองคาย ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในการเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมธรรมชาติ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน และการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว 1 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ื 2 โดยสำนักงานทรัพยากรณณ์ธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จะได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้าน หรือ ทสม.รุ่นเยาว์ ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกพื้นทุกอำเภอ ตามแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ ต่อไป