วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อบต.นครสววรรค์ตก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.นครสวรรค์ตก ให้การต้อนรับนางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของนางสาวทิพย์วารีย์ นิ่มสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บ้านเลขที่ 105 ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
ต่อจากนั้นเวลา 16.20 น. เดินทางไปยัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของนายวิรัตน์ มีขัดแสน นายกิตติพงศ์หนูวงษ์ และนางสาวศรีนารัก จันตา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์