ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ในสิทธิหน้าที่ และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันนี้ ( 14 มี.ค.62 ) ที่ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จะจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ในสิทธิหน้าที่ และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง อาทิ การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องตัดสินใจในการเลือกพรรค และ เลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบรักเดียว ใจเดียว เพราะสามารถกากบาทเลือกได้เพียงช่องเดียว หากกาเกิน 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย เวลาที่เปิดให้ไปแสดงตัวขอใช้สิทธิตั้งแต่แปดโมงเช้า ถึง ห้าโมงเย็น นับคะแนนผลการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม นี้ จันทบุรีมีที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งล่วงหน้า 3 แห่ง คือ เขตที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 6,456 คน / หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิราษฎ์นุกูล” มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 3,758 คน / หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคม อำเภอมะขามมีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจำนวน 2,702 คน ซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ก่อนนำไปขยายผลตามช่องทางการสื่อสารของสื่อมวลชนแต่ละแขนง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ ส่วนวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 จันทบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 420,899 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,163 คน / เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 139,203 คน / เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,533 คน และ กกต.จังหวัดจันทบุรีตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิในจังหวัดจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก