พสิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวองคมนตรีติดตามความก้าวหน้า ของ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วย พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองเลขาธิการ กปร. รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะอนุกรรมการติดตามครับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง ได้เดินทางติดตามความก้าวหน้า ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน (โรงเรียนวัดเขาโบสถ์ ) โดยมีนาย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพรายนายอำเภอบางสะพานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตปกครองเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 545, 845 คน ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงได้ใช้เวลาแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหิน ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ให้กับราษฎรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน 4,685 โครงการ ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 90 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจำนวน 22 โครงการ และเป็นโครงการแล้วเสร็จจำนวน 68 โครงการ แยกเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการศึกษาและด้านอื่นๆ
สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ กรมชลประทานได้กล่าวรายงานว่า ได้เตรียมก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางสะพาน ขนาดกว้าง 10 เมตร ความสูง 6 เมตร จำนวน 6 ช่อง ระบายน้ำสูงสุด 700 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที ระยะดำเนินการ ปี 2562-2563 งบประมาณ 255 ล้านบาท ระยะทางเดินของน้ำพื้นที่น้ำท่วมรับรองในอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย ความเสียหายจะลดลงทั้งในด้านการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร และยังสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแผนต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองผันน้ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ
///////////////////