– เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ไพศาลี , ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ไพศาลี ให้การต้อนรับ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพื้นที่ อ.ไพศาลี จำนวน ๑ ทุน คือนางสาวกนกพร เหล็กทอง ระดับชั้น ป.ตรี ปี ๑ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้รับทุนพระราชทานจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ณ บ้านเลขที่ ๕๑๘/๔ หมู่ ๕ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย