#นายอำเภอท่าฉาง เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้ได้รับการรักษาพยาบาล#

0
15

#นายอำเภอท่าฉาง เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้ได้รับการรักษาพยาบาล#


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสุกิจ มีพริ้ง นายทะเบียนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562 ให้แก่นางสาวอรุณ ปานเอี่ยมอายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติฯ เนื่องจากไม่มีเอกสารอื่นใดพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติใดและเป็นบุคคลที่ตกหล่นจากการสำรวจจัดทำทะเบียนฯ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 หรือ ท.ร.14 ได้ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.38 ก) และกำหนดเลขประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้ ทั้งนี้ ได้ร่วมบูรณาการการช่วยเหลือกับ อบต.คลองไทร ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มีเป้าหมายในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง