1. โรงเรียนสรรพวิทยาคม รักษาแชมป์ต่อเนื่อง

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาสามารถคว้าชนะเลิศ 3 เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง มาฝากประเทศไทย และ ชาวแม่สอด

  โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 201๘ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. sumo Auto 1kg open 2. sumo legged senior และ 3. beam senior นอกจากนั้นยังได้รางวัลเหรียญเงิน ๔ รายการ และเหรียญทองแดง อีก ๔ รายการ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และไทย นักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game ดังกล่าว จำนวน 1๒ คน ประกอบด้วย
  1. นายกิตติศักดิ์ มงคลจุฑาเศรษฐ 2. นายณัฐนน จันโทสถ 3. นายธนภัทร ภิรมย์ทอง
  4. นายกันธีภพ นอนา 5. นายครุฑธวัช กองวงศ์ 6. นายชินพรรษ ภูบัวเพชร
  7. นายชินพรรณ ภูบัวเพชร 8. นายวทัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ 9. นายสหภพ ศรีแสงทอง
  10. นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน 11. นายบริวัตร แซ่หมี 12. นายสิทธิเดช แย้มขะมัง

  ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล และ นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี
  ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
  ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง
  ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๓ เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games ๒๐๑๗ ณ ประเทศสิงคโปร์
  ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่อง

  สมภพ ทีมข่าวตาก-แม่สอด รายงาน