“จังหวัดสงขลาจับมือ กสทช.ภาค 4 ร่วมกำหนดทิศทางกับอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค!!

0
10

“จังหวัดสงขลาจับมือ กสทช.ภาค 4 ร่วมกำหนดทิศทางกับอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ณ สำนักงาน กสทช.ภาค 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นำโดย พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมาธิการและประธานอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมผู้บริหาร และทีมงานของสำนักงาน กสทช. ภาค 4 ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน “เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ”ของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ อาทิ เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รับฟังการดำเนินงาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใส่วนภูมิภาค ศึกษาวิธีการตรวจสินค้าอุปโภค และบริโภคที่นำเข้ามาจากต่างประเทศผ่านด่านศุลกากรสะเดา ศึกษาปัญหาสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามา ทำให้เสียค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราที่สูง เป็นต้น

ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ สคบ. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม จะได้ประสานหน่วยงานให้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ข่าวสารที่แท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”