มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนด้านความเป็นอยู่

0
15

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดยนายรัฐพงศ์ เผ่าธัญลักษณ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯและนายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ รองประธานมูลนิธิฯเป็นตัวแทน มอบเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนด้านความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีนายวันชัย พรกระแส ปลัดอำเภออาวุโส (เป็นตัวแทน ว่าที่ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประธานโครงการฯ) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิปากน้ำโพปากน้ำโพประชานุเคราะห์