#จ.สุโขทัย ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย#

0
23

#จ.สุโขทัย ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย#

จังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เดือน 1 ผลงาน ของอำเภอบ้านด่านลานหอย มอบเงินสงเคราะห์เด็ก และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน โดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดบูทให้บริการประชาชน รวมจำนวนกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เดินทางไปรับบริการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เช่น ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสาธารณะในชุมชนและถนน ซึ่งจะนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย