#ประชุมกองท่องเที่ยว นายก อบจ.พร้อมทีมบริหาร จัดพบปะข้าราชการ คนงาน เจ้าหน้าที่ กองท่องเที่ยวและกีฬา แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ เตรียมสำรวจความคิดเห็น ปชช.#

0
6

#ประชุมกองท่องเที่ยว

นายก อบจ.พร้อมทีมบริหาร จัดพบปะข้าราชการ คนงาน เจ้าหน้าที่ กองท่องเที่ยวและกีฬา แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ เตรียมสำรวจความคิดเห็น ปชช.#

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดประชุมพบปะข้าราชการ คนงาน เจ้าหน้าที่ กองท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.นครสวรรค์โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ุ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติจันทร์เผิบ รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ นายเอกราช กะระกล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นางอัชลี ไวยบท ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยในการประชุม พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้ชี้แจงถึง นโยบายของอบจ.นครสวรรค์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากกองกิจการพาณิชย์ มาเป็นกองการท่องเที่ยวและกีฬา มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีดำเนินการ จึงจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในบทบาท ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอให้ร่วมกันทำงาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ซึ่งจะมีแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะมีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในเรื่องความต้องการว่า จะให้กองการท่องเที่ยวและกีฬาให้บริการด้านใด อย่างไร และมีบริการอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง ทั้งนี้เพื่อสรุปรวบรวมความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของกองการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

” กองการท่องเที่ยวและกีฬา ถือเป็นอีกหน้าตาหนึ่งของ อบจ.นครสวรรค์ ที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ กระจายเศรษฐกิจ และดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น อันเป็นการทำให้นครสวรรค์มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด
////