#ทุเรียนเปิ่งเคลิ่ง และของดีอำเภออุ้มผาง”เปิดแล้วจ้า มีรองผู้ว่าฯตากเป็นประธานเปิดงาน#(มีคลิป)

0
11

#ทุเรียนเปิ่งเคลิ่ง และของดีอำเภออุ้มผาง”เปิดแล้วจ้า มีรองผู้ว่าฯตากเป็นประธานเปิดงาน#

 

เมื่อวันที่18ม.ย.2565
นายศราวุธ ไทยเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานเปิดงาน
งาน “ทุเรียนเปิ่งเคลิ่ง และของดีอำเภออุ้มผาง”
ณ.โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล หมู่ที่ 9ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โดย.เทศบาลตำบลแม่จันร่วมกับอำเภออุ้มผาง,คณะกรรมการหมู่บ้าน “จัดงานทุเรียนเปิงเคสิ่งและของ
ดีอุ้มผาง”

การจัดงานครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตทุเรียนบ้านเบิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ตลอดจนของดีอำเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ทั้งนี้ ในงานทุเรียนเปิงเคลิ่งและของดีอุ้มผาง มีกิจกรรม ดังนี้
พบกับการออกร้านผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ
การออกบูทของส่วนราชการในอำเภออุ้มผาง
การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เช่น ผ้าทอ สมุนไพร กาแฟ ฯลฯ
จำหน่ายสินค้าชุมชนอื่นๆ

ในห้วงปี พ.ศ. 2563- 2565เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยปกติ เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในประเทศและทั่วโลก อีกทั้งในท้องที่
อำเภออุ้มผาง ช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 เกิดเหตุอุทกภัยหนักจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษกิจในท้องที่อำเภออุ้มผางเป็นอย่างมาก
จากเหตุดังกล่าว สภาพเศรษฐกิจในท้องที่อำเภออุ้มผาง ยังไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในท้องที่อำเภออุ้มผาง
มีพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และสับปะรด อีกทั้งมีสินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมอัน
ได้แก่สินค้าผ้าทอ และอื่นๆ อำเภออุ้มผาง จึงได้จัดงาน “ทุเรียนเปิงเคลิ่ง และของดีอำเภออุ้มผางขึ้น”

โดย.มีนายธันย์ปรวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง นายภิรมย์ ภูนวล
สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศบาลตำบลแม่จัน นายดวงดี ถวัลย์สุขศรี กำนันตำบลแม่จัน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน