#รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสาวลัดดา ป่าชาญ ป๋วยโรคหัวใจรั่ว#

0
25

#รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสาวลัดดา ป่าชาญ ป๋วยโรคหัวใจรั่ว#


วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายศิลเรืองศักดิ์ สุขใส หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้(พอช.) นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือกรณี นางสาวลัดดา ป่าชาญ อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 8 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจรั่ว ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจาก ต้องเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการช่วยเหลือ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจำนวน 1 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา เครือข่าย CSR พังงาแห่งความสุขและนางวัลลภา ธีระสานต์ บริษัทโชควัลลภา ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา และมอบเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินรวมจำนวน 6,000 บาท ดำเนินการประสานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการขอความอนุเคราะห์ค่าผ่าตัดหัวใจ สสอ.ตะกั่วทุ่ง นำเข้าวาระพิจารณา เพื่อเป็นคนไข้คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ (พอ.สว.) ในด้านที่อยู่อาศัย สนง.พอช.โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลกะไหล จะเร่งดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดิน ร่วมกับ อบต.กะไหล และฝ่ายปกครองในพื้นที่หมู่ที่ 8 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2565 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาและให้คำแนะนำในการให้การช่วยเหลือในมิติด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และมอบหมายพื้นที่กำหนดให้มีกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Dayในการจัดการด้านขยะมูลฝอยให้ชุมชนมีสุขลักษณะที่ดี เพื่อประโยชน์สุข ด้านความเป็นอยู่ของพื้นที่ต่อไป