ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าวจัดงานภูมิศิลป์ ถิ่นปทุมธานี ช้อป ชม ชิม สุดยอดอาหารคาว หวานพื้นถิ่นของดีจังหวัดปทุมธานี

0
4

ผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวจัดงานภูมิศิลป์ ถิ่นปทุมธานี ช้อป ชม ชิม สุดยอดอาหารคาว หวานพื้นถิ่นของดีจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (8 มิ.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมทินิดี บางกอก กอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานภูมิศิลป์ ถิ่นปทุมธานี โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวจัดงานภูมิศิลป์ ถิ่นปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าว
โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นปทุมธานี เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลข้อที่ 4 ด้านการศึกษา และเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ โดยกิจกรรมดังกล่าวควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งคนในพื้นที่ นอกพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ (โซนประติมากรรมดอกบัว 100 ปี) การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดแสดง สาธิต และจัดจำหน่าย โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทยจนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด อาทิ ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้าทอใยกล้วย ผ้ามณีเจ้าพระยา ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว น้ำนมข้าวยาคู ก๋วยเตี๋ยวมอญ
ยาหม่องสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ เครื่องประดับจากเชือก กระเป๋าป่านศรนารายณ์ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี อาทิ การแสดงรำมอญ ลำตัดแม่ศรีนวล(ศิลปินแห่งชาติ) วงปี่พาทย์ ลิเก การแสดงจากเด็กและเยาวชน ในจังหวัดปทุมธานี อาทิ การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนบัวแก้วเกษร การแสดงออเคสตร้า รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง ขวัญใจแม่ยก ตรี ชัยณรงค์ (23 มิถุนายน) รุ่ง สุริยา
(24 มิถุนายน) และนักร้องเสียงหวานฝน ธนสุนทร (25 มิถุนายน) ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่นของดีจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ (โซนประติมากรรมดอกบัว 100 ปี)