“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ สป.มท.!!

0
13

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ สป.มท.!!

วันนี้ (วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น.ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นต้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 11 คน

สำหรับการประชุมผ่านระบบข้างต้นมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ที่ร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เบื้องต้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณ และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด (หากมี) เพื่อจะได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดรับกับภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”