#อำเภอสันทราย “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง#

0
5

#อำเภอสันทราย “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง#

🔸นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสันทราย (ศจพ.อ.)มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงทุกตำบลติดตามให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอสันทรายจากกลุ่มข้อมูลตามระบบ TPMAP ปี 2565

🔸จากแนวนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของอำเภอสันทรายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย นำโดยนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย นำโดยนายสังคม แสนบุดดี ร่วมดำเนินโครงการ “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โคก หนอง นา ป่าไผ่โมเดล หมู่ที่ 6 บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

🔸กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามระบบ TPMAP ของทุกตำบล และครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือนของตำบลป่าไผ่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคจาก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่ ทุกตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางมยุรา ตุ่นแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

🔸ในโอกาสนี้ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมประชุมตำบลสัญจรโดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่ 4
2.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน สพอ.สันทราย
3. การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2565 อ.สันทรายรอบที่ 2 ในวันที่ 26 พ.ค. 2565 ณ บ้านสบแฝก ม.2 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
4. การประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในรอบระดับเขตตรวจฯ ในวันที่ 23 พ.ค.2565
5. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
6. การประชุมสัญจรครั้งต่อไปวันที่ 22 ก.ค.2565 ณ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

🔸อำเภอสันทรายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยสมทบหรือเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอสันทราย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย เพื่อส่งมอบให้ครัวเรือนเป้าหมาย รวมทั้งครัวเรือนอื่นๆที่ขาดโอกาสในพื้นที่อำเภอสันทรายต่อไป

🌈สพอ.สันทราย รายงาน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน