“การปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ ของ ศปอร.ตร.!!

0
23

“การปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ ของ ศปอร.ตร.!!

ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอร.ตร.)ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอร.ตร., พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. รรท.รอง จตช.(สบ9)/รอง ผอ.ศปอร.ตร, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอร.ตร.,พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอร.ตร.,พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก./หน.ฝ่ายปฏิบัติการ,หน.ฝ่ายจัดทำฐานข้อมูล ศปอร.ตร.และ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป./เลขานุการ ศปอร.ตร.

ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2564 เพื่อปราบปรามขบวนการผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้ายสำคัญ ทั้งนี้ “ผู้ร้ายสำคัญ” หมายถึง ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดร้ายแรง มีพฤติการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีจิตใจที่โหดร้าย โหดเหี้ยม ทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก บางรายมีการก่อเหตุต่อเนื่อง รวมถึงอาจมีการครอบครอง ซื้อขาย สะสม หรือประดิษฐ์อาวุธประเภทต่างๆ ที่ทำอันตรายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันผู้มีอิทธิพลได้ขยายเครือข่ายอิทธิพลเข้าสู่ทุกระดับชนชั้นของสังคม รวมถึงมือปืนรับจ้างที่เป็นสมุนของผู้มีอิทธิพล หรือมือปืนรับจ้าง ฆ่าตามใบสั่งตาย ขบวนการผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลมีการดำเนินการเป็นเครือข่ายกว้างขวาง มีการสั่งการ ทั้งจากภายในและนอกประเทศ มีความสลับซับซ้อนยากแก่การสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเป็นอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับใดฉบับใดหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง อาจไม่เพียงพอที่จะดำเนินการกับผู้ร้ายสำคัญดังกล่าว การปฏิบัติหน้าที่จึงจำเป็นที่จะต้องมีเอกภาพในการปฏิบัติและมีการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างที่เป็นเครือข่ายผู้มีอิทธิพล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำลักษณะมือปืนรับจ้าง หรือผู้ที่มีพฤติการณ์ 16 ฐานความผิดที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล และเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังให้หมดสิ้นไป นำความสงบสุขมาสู่สังคมไทยในทุกด้านอย่างยั่งยืนถาวร และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 60/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จัดตั้งศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ (ศปอร.ตร.) ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ รวมทั้งขบวนการผิดกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างเฉียบขาด

โดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองโดยเด็ดขาด เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ได้จัดทำปฏิทินหมายจับมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ พ.ศ.2564 จำนวน 5,000 แผ่น แจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศและได้จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส
ความเคลื่อนไหวของผู้มีรายชื่อในประกาศสืบจับ ได้ในหลายช่องทางดังนี้

1.เพจ Facebook “ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ

2.เพจ Facebook “ตำรวจสอบสวนกลาง”

3.เพจ Facebook “กองปราบปราม”

4.สายด่วน 1195 หรือสถานีตำรวจทั่วประเทศ

โดยผู้แจ้งข้อมูลที่สำคัญจนนำไปสู่การจับกุมจะได้รับรางวัลนำจับตามที่ระบุไว้ในปฏิทินหมายจับมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ พ.ศ.2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนหาเบาะแสผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญทั้งหมดทั่วประเทศ โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.เป็นผู้กำกับดูแล เป็น ผอ.ศปอร.ตร. โดยการมอบนโยบายได้เน้นย้ำถึงนโยบายแนวปฏิบัติของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ให้เพิ่มความเข้มในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการบูรณาการกำลังชุดปฏิบัติการส่วนกลาง คัดเลือกตำรวจที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการปราบปรามอาชญากรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่ และพนักงานสอบสวน
ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเหล่านี้

สำหรับบัญชีมือปืน และกลุ่มมือปืนรับจ้าง, บัญชีกลุ่มการเมืองที่มีความขัดแย้ง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น,บัญชีกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และมีแนวโน้มความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุอุกฉกรรจ์ในอนาคต,บัญชีผู้มีอิทธิพล ผู้สนับสนุน และข้าราชการที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้มีอิทธิพล ฝ่ายจัดทำข้อมูลของศูนย์ได้รวบรวมไว้แล้ว เพื่อให้แต่ละส่วนประสานงานอย่างสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับภาคและส่วนกลาง เพื่อให้สามารถป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ในส่วนที่มีหมายจับได้จัดทำปฏิทินเผยแพร่ก่อนหน้านี้ สรุปผลการปฏิบัติปฏิทินหมายจับมือปืนและผู้ร้ายสำคัญ พ.ศ.2564 จำนวน 240 หมาย

ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์ที่มีคนร้ายร่วมกันใช้อาวุธสงครามยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเสียชีวิต 1 นาย ในขณะทำการปิดล้อมจับกุม โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือ “นายจำรัส หรือฉุย รักจันทร์” ผู้ต้องหาตามหมายจับ “คดีฆ่าผู้อื่น” ซึ่งเป็น 1 ในมือปืนตามปฏิทินหมายจับมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ พ.ศ.2564 ลำดับ 145 ซึ่งกองบัญชาการสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วยงานหลัก ในการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ

#############################