#โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ#

0
17

#โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ#

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้ กองทัพภาคที่ 3 ให้ความช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ผบกระทบเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยการจัดทำโครงการทดลองหมู่บ้านประมง เพื่อนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์มาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม จัดให้มีที่พำนักอยู่ในเรือนแพ มีอาชีพหลัก คือการเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งให้จัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัว และสามารถเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นมา นั้น
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการทดลองหมู่บ้านประมง ในพื้นที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) บ้านห้วยเจริญ (บ้านท่าเรือเก่า) หมู่ที่ 8 และ 2) บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ มาประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพหลัก
2. เป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการ
3. ศึกษาข้อมูล ของกรรมวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสม โดยเน้นให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการจนถึงขั้นสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากทางราชการน้อยที่สุด
4. พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 35 กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ โครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ลงนามร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการ ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้งสามองค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับโครงการการเลี้ยงปลาในกระชัง ปัจจุบันมีประชาชนร่วมโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 19 ราย รวม 302 กระชัง และในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้เริ่มดำเนินการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง รุ่นที่ 1/65 ไปแล้วจำนวน 12 กระชัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 12,000 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าว ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
19 พฤษภาคม 2565