#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ อุตรดิตถ์ ชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วม “งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ ๒๕๖๕”

0
34

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ อุตรดิตถ์ ชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วม “งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ ๒๕๖๕”

งานประเพณีอัฐมีบูชา เป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฐมีบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖) รวมระยะเวลา ๙ วัน ๙ คืน ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอัฐมีบูชาให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา

ด้านนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดพระบรมธาตุ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอัฐมีบูชา (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖) อันเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานจากทุกภาคส่วน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเข้มข้น โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
๑) พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง โดยได้รับพระราชทานน้ำสรงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญมาสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุ
๒) พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ณ บริเวณลานพิธีหน้าอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบรมธาตุ ในช่วงเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพิธีหน้าอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบรมธาตุ
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกท่าน แต่งกายชุดสีขาว หรือสีนวล เข้าร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์