#วัดเขาปูน ชุมพร – บูรณะก่อสร้างบ่อน้ำทิพย์แก้วเพชรศักดิ์สิ ธิ์ จัดสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่#

0
26

#วัดเขาปูน ชุมพร – บูรณะก่อสร้างบ่อน้ำทิพย์แก้วเพชรศักดิ์สิ ธิ์ จัดสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่#


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขา บูรณะก่อสร้างบ่อน้ำทิพย์แก้วเพชรศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ได้ยกยอดหลังคาจตุพรมุขจั่ว ๔ ทิศ แบบปั้นหยาร่วมสมัยพื้นถิ่นภาคใต้ เพื่อเป็นแลนด์มาร์แห่งใหม่ของเมืองชุมพร ณ วัดเขาปูน เลขที่ 65 ม.2 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
หลังคาจตุพรมุขจั่ว ๔ ทิศ แบบปั้นหยาร่วมสมัยพื้นถิ่นภาคใต้ สร้างโดยมีปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ ๑. ขอบบ่อ ๘ เหลี่ยม หมายถึงหลักธรรมอริยมรรค มีองค์ ๘ /หรือตามหลักปรัชญาจีนโบราณ หยินและหยาง พลังที่ตรงกันข้าม เชื่อมโยงถึงกัน ๒. เสา ๑๒ ต้น คือหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ๓. เสา ๔ มุม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หมายถึงแทนธาตุทั้ง ๔ ดิน – น้ำ – ลม – ไฟ ๔. เสามุมละ ๓ ต้น ความหมาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๕.แต่ละมุมเสา มีประติมากรรมพญานาคราช ๑ ตระกูล เลื้อยพันรอบเสา คือ ปกปักษ์รักษาค้ำจุนพระพุทธศาสนา ในภัทรกัปนี้ มี ๔ ตระกูลสถิตย์อยู่ คือ
– ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาควรรณะสีทอง – ตระกูลเอราปถ พญานาควรรณะสีเขียว – ตระกูลฉัพยาปุตตะ พญานาควรรณะสีรุ้ง – ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาควรรณะสีดำ ๖. โครงสร้างหลังคาปั้นหยาร่วมสมัยพื้นถิ่นภาคใต้ ๓ ชั้น ความหมายเทิดทูนพระรัตนตรัย/ ส่วนชั้นบนยอดสุด มีจั่วจตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ ความหมาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ สถิตย์ ๗. พระพุทธเจ้าองค์ปฐม ปางสมาธินาคปรก ๙ เศียรประดิษฐ์สถาน เป็นองค์ประธาน หันพระพักตร์ทางทิศตะวันออก ๘. พระพุทธเจ้าประทับยืน ปางเปิดโลก หันพระพักตร์ ทางทิศเหนือ ๙. พระแม่ธรณี ประทับนั่ง ข้างบรรลังก์ พระบรมศาสดา
จัดสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ บ่อน้ำทิพย์แก้วเพชรศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาปูน จว.ชุมพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่เจ้าอาวาสวัดเขาปูน พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท หรือ ไวยาวัจกร โทร ๐๙๓ – ๕๗๕ – ๔๗๘๓///เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร