เวทีเสวนาทิศทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ระหว่าง สำนัักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ และ
องค์กรสวัสดิการชุมชน


วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัด “เวทีเสวนาทิศทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยมี  #นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ซึ่งมี นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักง่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมพ. ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2550 มาตรา 20 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของ ก.ส.จ. และให้มีอำนาจหน้าที่ ( 6 ) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และองค์กรอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม (7) กำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน และตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมพลังทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการสังคม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การรับรองมูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 42 องค์กร และให้การรับรอง องค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 92 องค์กร และได้ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผ่านกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยพบว่าองค์กรองค์การสวัสดิการสังคม ร้อยละ 13.63 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมองค์กรสวัสดิการสังคมร้อยละ 60 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านเวทีประชุม สัมมนาด้านสวัสดิการสังคม และจากการรายงานผลการดำเนินงาน/ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม พบว่าบางองค์กรไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการหรืองบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการที่ องค์กรมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่น หรืออาจจะเกิดจากองค์กรเริ่มขาดความเข้มแข็งไม่ทราบถึงแหล่งเงินทุนแหล่งสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เป็นต้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับข้อเสนอแนะ จากเวทีระดมความคิดเห็น โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณโรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมได้ให้ความเห็นเรื่องการพัฒนาเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม โดยเสนอให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปปธรรมให้มีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดเวที/โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการทำงาน เพื่อถอดบทเรียน สร้างพลังเครือข่าย และบูรณาการทำงานร่วมกัน ขององค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชนสำนักงานฯ ซึ่งได้จัดทำโครงการ “เวทีเสวนาทิศทางการทำงานด้านสวัสดิการสังคมระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน และเพื่อเสริมพลังและพัฒนาการดำเนินงานแบบบูรณาการในรูปเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ และเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน……ภาพ/ข่าว ข่าว สุวิทย์ ศรีสุข รายงาน