“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือ กต.ตร.สภ.เมืองสงขลาร่วมหารือมุ่งยกระดับการบริการพี่น้องประชาชน!!

0
8

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือ กต.ตร.สภ.เมืองสงขลาร่วมหารือมุ่งยกระดับการบริการพี่น้องประชาชน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ สภ.เมืองสงขลา และข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อกังวลที่ประชาชนสะท้อนผ่านมายังกรรมการ อาทิ การจราจรช่วงรับวันเปิดเทอม การบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

สำหรับการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สภ.เมืองสงขลา กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินการโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลข้างต้นมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ดี และประกอบการพิจารณาดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและบริการแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”