อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ยินดีผู้อำนวยการดีเด่น

0
28

อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ยินดีผู้อำนวยการดีเด่น


เมื่อเวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ. มัชฌิม นายเฉลิม. รอดหลง อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่มวลชนนครสวรรค์. มอบอาหารสุขภาพเพือแสดงความยินดีกับดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ. มัชฌิม ที่ได้รับรางวัลดีเด่น.
สำหรับดร.ขาญณรงค์. ยาสุทธิ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2509 ปัจจุบันอายุ 56 ปี
.ประวัติการศึกษา
– จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จาก…ร.ร.ลาดยาววิทยาคม
– สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกสังคมศึกษา) จาก…วิทยาลัยครูนครสวรรค์
​- สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.การบริหารการศึกษา) จาก…มหาวิทยาลัยนเรศวร
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์
2. ประวัติการรับราชการ
– ปี พ.ศ. 2534 รับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอลาดยาว
– ปี พ.ศ. 2537 รับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ร.ร. เทพศาลาฯ
​- ปี พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รร. เทพศาลาประชาสรรค์
​- ปี พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
​- ปี พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตะแบก
– ปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน
และสาขาบ้านสระหลวง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
– ปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
– รางวัลโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2557 และรับพระราชทาน ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
– โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557
– ได้รับรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน” ประจำปี 2557
– รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
– รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2558 บ.นานมีบุ๊คส์ จำกัด / สพฐ.
– รางวัล ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
– ได้รับรางวัล”ตามรอยประโยชน์สุข” โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ชื่อโครงงาน “สานสายใยรักสู่คนชรา น้อมนำปรัชญาถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2559 ประเมินต่อเนื่องระดับประเทศ ปีที่ 3 โดย สพฐ./กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิธีพุทธ
– รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น (Best Practice) ด้านการกำจัดขยะในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ 2559
– โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awords : ScQA) ปีการศึกษา 2557-2558 จาก สพฐ.
– รางวัลโล่เกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดกลาง การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบาย 3 ดี สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
– ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559
– ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2561
– รางวัลระดับ “ทอง” ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปี 2562
– รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ได้รับรางวัล ดีเด่น ติดต่อกัน 2 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– รางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โรงเรียนนำร่องโครงการ TFE ( Teams for Education) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562

– ปี 2549 – รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ปี 2552 – รางวัลโครงการเมืองไทยเมืองคนดี จาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
​ – ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(ครุฑทองคำ)
– ปี 2555 – ได้รับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลคุรุสดุดี (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ
– รางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการบริหารในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี
– ปี 2556 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ระดับประเทศ จาก สกสค.
– ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ของ สบมท.
– ปี 2557 รางวัลอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน (ดีเด่น) ของสภาครูและ ผู้ปกครองแห่งประเทศไทย
– ปี 2558 รางวัลโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558
– ปี 2559​ โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2559
– รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559,2562
– ปี 2561 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
– เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานแห่งประเทศไทย
– ปี 2562 รางวัล ครอบครัวประชาธิปไตย
– รางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลารกทางการศึกษา
ปี 2563 รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ปี. 2564. รางวัลครูดีเด่นคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ล่าสุด ปี2565 รางวัลเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ปี พ.ศ. 2556 – 5 ธันวาคม 2562 ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
– นับตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ท่านได้ก้าวเข้าสู่ร่มเกล้านวมินท์ฯเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และเป็นผู้นำในการสืบสานปนิธานของโรงเรียน คือ “นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง” จนถึงปัจจุบัน