ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามแผนการเตรียมส่งออกทุเรียนของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

0
8

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามแผนการเตรียมส่งออกทุเรียนของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนึ้( 29 เมษายน 2565)

ที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ชึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิติ โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปสู่ประเทศจีน โดยผ่านการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ GAP ทั้งนี้ทุเรียนของอำเภอลับแล โดยเฉพาะพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรื อGI อีกทั้งผลผลิตยังได้มาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อน เกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการนำถ่านไบโอซ่าร์ มาช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย สำหรับมาตรฐานด้าน GAP นั้น ชาวสวนอำเภอลับแลสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่แล้วจำนวน 93 แปลง จากจำนวนทั้งสิ้น 121 แปลง นับว่ามีจำนวนที่มาก ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้เร่งอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองมา๖รฐานครบทั้งหมด คาดว่าในปี 2565 นี้

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน