“ส่งท้ายที่ขอนแก่น! กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่(Holistic Teacher)”รุ่นสุดท้ายภาคอีสาน!!

0
72

“ส่งท้ายที่ขอนแก่น! กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่(Holistic Teacher)”รุ่นสุดท้ายภาคอีสาน!!

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)”รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดจอนแก่น นางสาวศุภลักษณ์ อนุเดชากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ. ขอนแก่น นายมาโนช จุลสุคนธ์ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปส.กช.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมในพิธีฯโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Delvelopment) ถือเป็นหลักการสำคัญเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งด้านตัวตน ทักษะสมองอย่างสมวัยให้มากขึ้น สช.จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สมรรถนะครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)”เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยแบบองค์รวม ส่งเสริมกระบวนการคิด และทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำได้ปฏิบัติจริง และคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง

ขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละเพื่อการสอนนักเรียน ซึ่งถือเป็นกำลังของชาติต่อไป ขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุดเพื่อจะได้นำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนให้มากที่สุด นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดเข้ารับการอบรม โดยกำหนดการอบรมจำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 คือครั้งนี้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ จังหวัดระยอง และรุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว/ ภาพ
ประชาสัมพันธ์ สช.

#ครูปฐมวัย#PROPEC #สช.
#ประชาสัมพันธ์ สช.