สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ4(อพท.4) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

0
66

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ4(อพท.4) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 


เมื่อเวลา 08.30น.ของวันที่ 27เมษายน 2565 ณ.ห้องประชุมของ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นาย ณัฏฐพงศ์ สุขวิศิฏฐ์ ปลัดจังหวัด สุโขทัย ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่1ภายใต้โครงการพ้ฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายวีระ. ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการในจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้มีวิทยากรจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการท่องเที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งออกการเป็นกลุ่มเพื่อเข้าถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มคนทั้งมวล พัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มคนทั้งมวลรวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
กิตติ พรดวงจันทร์. สุโขทัย 0821632939