“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

0
11

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับระเบียบวาระการประชุม และหรือข้อราชการที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินการนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา คือ การจัดระเบียบการจอดเรือ และการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมร่วมมือและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”