อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ตกมิติเรื่องความเป็นอยู่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

0
13

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ตกมิติเรื่องความเป็นอยู่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา
นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง (ศพจ.อ) อำเภอชุมตาบง ได้ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ตกมิติเรื่องความเป็นอยู่ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง ได้ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลปางสวรรค์
Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
สถานีข่าว CNS พช.ชุมตาบง รายงาน