นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ

0
12

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน ๕ แห่ง โดยมีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ