ส.ปชส.สุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่าย

0
15

ส.ปชส.สุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีนายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และคณะ ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอเพื่องานประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการ ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคราชการ
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939