นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

0
4

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไพศาลี (ศจพ.อ.ไพศาลี) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะฯ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฯ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ