นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำ

0
13

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำ

 

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำ เพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์