ส.ส.วัฒนา พรรรคเศรษฐกิจไทย เปิดงานโครงการสานสัมพันธ์กับสร้างสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

0
18

ส.ส.วัฒนา พรรรคเศรษฐกิจไทย เปิดงานโครงการสานสัมพันธ์กับสร้างสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.เขต4 จ.ลำปาง พรรคเศรษฐกิจไทย
ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการสานสัมพันธ์กับสร้างสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

จากนั้น นายวัฒนา และสจ.พิเชษ ทินยู่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะคา และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ศาลา พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ยังได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มุ่งพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 662 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง