ออกนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์ที่ อบจ นครสวรรค์

0
67

ออกนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์ที่ อบจ
นครสวรรค์


. เมื่อเวลา 9.00 นวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กองกิจการพาณิชย์ ห้องเสือตอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายวิรัตน์. ศิริกุล. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มานิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 3 คนซึ่งการฝึกประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่ง ในวิชาที่เรียน สาขารัฐศาสตร์ทุกคน ต้องผ่านกระบวนการนี้ จึงจะ สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ ทั้งนี้ มี หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและ ชี้แจงรายงานให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3 ราย
จากการประเมินเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่านักศึกษาทั้ง 3 รายได้ฝึกในหลายๆด้าน และทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งนี้. นายวิรัตน์. ศิริกุล ได้กล่าวขอบพระคุณ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาทั้ง 3 ราย ให้ฝึกประสบการณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีปัญหาใดๆ ขอให้รายงาน และแจ้งให้ทราบ ต่อไป