จ.สุโขทัย ติวเข้มยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

0
2

จ.สุโขทัย ติวเข้มยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ


จังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 และช่วยป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในพื้นที่
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับ และพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน 150 คน โดยมีนายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเตรียมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสุโขทัย และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939