อ.พบพระ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”ร.ร. ชุมชนบ้านพบพระ ส่งเสริมให้เยาวชน เล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน

0
11

อ.พบพระ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”ร.ร. ชุมชนบ้านพบพระ
ส่งเสริมให้เยาวชน เล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระมอบหมายให้
นายสมศักดิ์ พรมมา
ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ
เปิดพิธีเปิดห้อง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
วันอังคารที่ 1มีนาคม 2565
ณ.ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๙ คน และนักเรียนจำนวน
๑,๓๖๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการเปิดห้อง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ คือ
๑. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา
แนะนำ ที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
6. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้รับประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหา
พัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
๓. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
จากอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการ
ทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและ
ระหว่างสมาชิกในชุมชน
๕. เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครให้
คำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน

นายภูรินท์ ชนิลกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ กล่าว่า
ห้อง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE” โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ วันนี้
เป็นการเปิดห้อง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ใน
ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้น
การช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้
แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ
การควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
(ดี)มีความสามารถ ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (เก่ง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต มีความ
สงบสุขทางใจ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับ
การแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน และนักเรียนจำนวน
1,368 คน
การเปิดห้อง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นไปตามมาตรการ
โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นับใด้ว่าโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง
ใช้กิจกรรมดนตรี ในโรงเรียน
เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน