ชมคลิป หลอมรวมสื่อเป็นหนึ่งเดียว…ขับเคลื่อนสู่ความพอเพียง โดย ศูนย์ปฏิบัติการที่ 5 กอ.รมน.

0
81

หลอมรวมสื่อเป็นหนึ่งเดียว…ขับเคลื่อนสู่ความพอเพียง โดย ศูนย์ปฏิบัติการที่ 5 กอ.รมน.
จากการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของสื้อมวลชนทั่วประเทศ และได้คัดเลือกผู้นำสื่อพอเพียงระดับภาค ภาคละ 25 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
มีสื่อมวลชนจากทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน เพื่อแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
และอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ โคกปาฆาบือซา

ซึ่งเกิดจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเกษตร

จึงได้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้นในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2543 ถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้

ฟาร์มตัวอย่าง มีพื้นที่กว่า 300 ไร่ แบ่งพื้นที่ทำการเกษตร ดังนี้ งานพืชเศรษฐกิจ งานปศุสัตว์ งานประมง งานสวนป่าสัตว์ป่า งานและแปรรูป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งให้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และเป็นแหล่งทัศนศึกษา ดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการฟาร์มตัวอย่าวในพระราชดำริ “โคกปาฆาบือซา” แหล่งอาหารรั้วใหญ่จังหวัดนราธิวาส เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ก่อเกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน…..